Johann Sebastian Bach

g-moll fúga szólóhegedűre BWV 1001 “Karácsony” Volume II.

Színes hangokkal, illusztrációkkal és magyarázatokkal az Urtext kiadás alapján ellátta: Ábrahám Márta és Dukay Barnabás

Ez a kiadvány a második a BioBach-Music Könyv- és Zeneműkiadó Bt. Különleges Összkiadás sorozatából, amely Johann Sebastian Bach három szólóhegedű fúgájának színes hangokkal, ábrákkal és magyarázatokkal ellátott kottáit tartalmazza. A Hat szonáta és partita szólóhegedűre (BWV 1001-1006) kéziratán az 1720-as dátum szerepel. Az elmúlt kerek 300 esztendő alatt ezek az örökérvényű művek a hegedűsök „mindennapi kenyerévé”, repertoire-juk alapköveivé váltak.

Bach fúgaíró művészete páratlanul színes, gyökérig hatolóan alapos és rendkívül összetett. A Mester zenei nyelvezetének és formaalkotó megoldásainak gazdagsága, ugyanakkor lenyűgöző ökonómiája megkívánja műveinek aprólékos elemzését. A Hat szólószonátánál és partitánál fokozottan így van ez, hiszen az egy sorban rögzített, két-, három-, sőt néha négyszólamú polifonikus folyamatok kifejezetten nehezen követhetőek. A notáció tehát tovább nehezíti a hangok közötti horizontális és vertikális viszonyok kibogozását. Erre a bonyodalomra utal alcímünk.

Különleges megjelenésű kotta-sorozatunk közreadásával az a célunk, hogy megvilágítsuk Bach zeneszerzői megoldásainak gyönyörű hálózat-rendszerét, és zenei nyelvezetének páratlan eleganciáját.

Johann Sebastian Bach életműve az Evangélium szolgálatának szellemében született. Zenéjében minden rendelkezésre álló művészi eszközzel Isten dicsőségét hirdette. Luther Márton tanításai és a korabeli lutheránus ortodoxia volt az a szellemi tradíció, amely Bach szimbólumokban gazdag teocentrikus zenefelfogását és egész életét meghatározta. Számára a legmagasabb rendű művészet az isteni teremtés, ahogyan Bibliájának margójára feljegyezte: “Bei einer andächtigen Musik  ist allerzeit Gott mit seiner Gnade Gegenwart.” („Az áhítatos zenében Isten az Ő kegyelmével mindenkor jelen van.”)

A hegedűre írt Szólószonáták (BWV 1001, 1003, 1005) templomi szonáták (sonata da chiesa). Véleményünk szerint a kompozíciók szellemisége három nagy keresztyén ünnephez kötődik: a Karácsonyhoz, a Nagyhéthez, és a Pünkösdhöz. Jézus Krisztus születése, szenvedése-kereszthalála és a Szentlélek eljövetele a művek vonatkoztatási pontja.

A fúgaelemzés problematikája főképpen abban áll, hogy nem létezik egységesen elfogadott szakszókincs. Kiadásunk másik célja, hogy saját nézeteink alapján kialakított, egységes és letisztult fogalmi rendszerbe helyezzük a fúgaelemzés elengedhetetlenül fontos szakkifejezéseit.

Megvásárolom a Webáruházban