www.papageno.hu

Május 25-én, a Régi Zeneakadémia kamaratermében kerül sor Ábrahám Márta és Dukay Barnabás új, Részletek az örökkévalóságból címmel megjelent, nemzetközi viszonylatban is hiánypótló Bach-kötetének bemutatójára.

A könyv mottója magától Bachtól származik:

“Igaz ugyan, hogy a kompozíciót elsőrendűen és legfőképpen nem az előadás keltette benyomás alapján ítéljük meg. Ám, ha nem vesszük figyelembe az efféle, olykor valóban félrevezető értékelést, akkor nem látok más módot az ítélkezésre, mint hogy szemügyre vegyük magát a művet úgy, ahogy azt lejegyezték.”

Ez a vezérgondolat Dukay Barnabás és Ábrahám Márta írásának a kiindulópontja. Vizsgálódásuk ilyenformán megkerüli a teljes előadói hagyományt, nélkülöz minden interpretációs, stilisztikai, esztétizáló szempontot.

A Ciaccona rendkívüli népszerűsége ellenére számtalan kérdést, dilemmát és látszólagos ellentmondást rejt, amelyek a mai napig megválaszolatlanok. Szokatlanul nagy terjedelme, komplexitása és bonyolult zenei összefüggései miatt a mű egy mélyebb elemzés számára kétségtelenül nehezen hozzáférhető.

Dukay és Ábrahám könyvének elsődleges célja a kompozíció formai-szerkezeti felépítésének és arányrendszerének feltárása. Vizsgálatuk főbb irányait Bach különféle zeneszerzői eljárásai: az aranymetszés, hangköz-szimbolika, lineáris zenei egységek fordításainak jelképi értéke, idézetek, stb. képezik.

Írásukban nem csupán zenei, de művészettörténeti szempontból is jelentős érdekességekre és felfedezésekre mutatnak rá. Megtudhatjuk, hogy a Ciaccona “gyászzene”, hangokból emelt emlékmű , amelyet Bach váratlanul elhunyt első feleségének emlékére komponált 1720-ban.

Távoli párhuzam, de a rajongó szeretet felől nézve egybevágó az indiai Tádzs Mahal-t építtető Dzsahán mogul császár és Bach szándéka. Előbbi egy csodálatos épületet, utóbbi egy hasonlóan csodálatos zenei építményt emelt annak a személynek az emlékére, akinek kisugárzása és életereje erősítette őket az életben.

A könyv fényt derít egy eddig felfedezetlen jelrendszerre, ami a három nagy formarészre  tagolódó tétel kisebb belső formáiból épül fel. Megrendítő, ahogyan a mű szerkezetének alaprajzát követve az olvasó elé tárul egy  hangokba transzformált, pontosan kivitelezett rend.

Egy különleges, a maga nemében egyedülálló alakzat, mely túllép a zenei működésmódon, mert Bach személyes életeseményeihez kapcsolódó tartalmakat és transzcendens közléseket is hordoz. A zeneszerző saját sorsának tragikus és örömteli tapasztalatait személytelen, emberi léptéken túlmutató magasságokba emeli.

Van-e témája a Ciaccona-nak? A mű kezdete téma, vagy variáció? Hány változata van a “basso ostinato”-nak? Vannak a Ciaccona-ban zenei idézetek a partita más tételeiből? Lehetséges tizenkéthangú hangkészlet használata egy variáción belül? Mi a jelentősége a szólamszámok növekedésének illetve csökkenésének a quasi egyszólamúságtól a négyszólamúságig? A könyv ezekre a kérdésekre keres és ad válaszokat. Segít  tájékozódni  a szerkezet elemei és azok egymáshoz való viszonyai között. Olvasmányosan és lebilincselően vezeti végig az olvasót a 64 variáción.

A 130 kottapéldával illusztrált kötet a Ciaccona térképszerűen elrendezett kottája mellett a teljes d-moll partita CD-felvételét is tartalmazza. Ábrahám Márta előadása eltekint  a hagyományoktól, a szemlélődő elemzések során felismert összefüggések szellemében közelít a műhöz.

Dukay és Ábrahám könyve új fejezetet nyit nemcsak a Ciaccona értelmezésében, de Bach egyéb szólóhegedű műveinek megközelítésében is.

A kiadvány nemzetközi viszonylatban is hiánypótló.

Forrás: papageno.hu/intermezzo/2017/05/uj-fejezet-nyilik-bach-szolohegedure-irt-muveinek-megkozeliteseben/